Åpenhet

Einar Busterud

Åpenhet, medvirkning og innsyn har alltid vært den viktigste politiske handlingsregelen for BBL
Vi startet vår ordførerperiode i 1999 med å innby alle innbyggere til «Tusenårsløftet», en idédugnad om Hamars utvikling hvor tusenvis deltok.

Tilgjengelige, åpne og lyttende politikere
Kommunens egen innbyggerundersøkelse fra 2014 viser at folk opplever mindre innsyn, mindre åpenhet og at kommunen er mindre lyttende enn før. Viktige politiske spørsmål avgjøres i lukkede rom, folkemøter gjennomføres med forbud mot spørsmål og kommunestyrerepresentanter trues med politianmeldelse. Dette er stikk i strid med hva BBL står for og kan ikke fortsette.

Vi skal
• fortsatt være lette å få tak i og enkle å snakke med. Den viktigste forutsetningen for at folk skal ha tillit til politikerne og kommunen, er at politikken utøves åpent og at politikere og kommunens ansatte snakker med og lytter til innbyggerne. BBL vil gjeninnføre åpenheten i Hamarpolitikken.

Vi skal
• skape flere arenaer hvor innbyggerne kan si sin mening og påvirke

BBL arbeider for lokalmiljøene
For BBL er det viktig at gode lokalmiljøer i Hamar består og styrkes. Vi har bl.a. behov for en revitalisering av velenefor å sikre gode oppvekstvilkår og et sterkt lokaldemokrati.

Vi skal
• ha regelmessige dialogmøter med velene og frivillige organisasjoner, og styrke lokaldemokratiet

Internasjonalt samarbeid
Åpenhet og toleranse er et fundament for å lykkes i alt internasjonalt samarbeide. Hamar ble i 2006 utnevnt til en Internasjonal kommune av Fredskorpset og KS. I Hamar skolene er nå 38 språk representert og Hamar er allerede en flerkulturell kommune.

Vi skal
• støtte arrangementer som synliggjør andre kulturer, f.eks. Internasjonal uke og Stoppested Verden. Integreringsarbeid og internasjonalt engasjement er sentralt for å lykkes med å skape et åpent og tolerant Hamar.

Vi skal
• videreføre og utvikle samarbeidet med våre vennskapsbyer, bl.a. gjennom å videreføre prosjektet for traumatiserte barn i Khan Younis