Økonomi

AnneBjorg2Web

En kommune for alle betyr fokus på god drift og sikker styring av kommunen
BBL mener gode kommunale tjenester er det som best sikrer velferd til innbyggerne, ikke privatisering. Disse tjenestene skal alle innbyggerne ha lik tilgang til. Den beste måten å sikre et godt offentlig tilbud på er en kommune som tilpasser seg samfunnsendringene, ser kritisk på egen ressursbruk og evner å prioritere pengene der det er viktigst. En kommune som ikke utvikler og forbedrer seg, eller driver ineffektivt, mister innbyggernes tillit og undergraver sin egen berettigelse.

Flinke og motiverte medarbeidere som får tillit og ansvar er nøkkelen til et godt offentlig tjenestetilbud. Et stort antall ufrivillige deltidsstillinger bidrar ikke til å gi en bedre kvalitet på kommunens tjenester.

Hamars økonomi
Utredningen fra Agenda i februar 2015 viser at Hamar kommunes driftsbudsjettet øker mer enn inntektene. Resultatet er at kommunen for første gang budsjetterer med underskudd. Det er ikke investeringene som er utfordringen, men økte driftskostnader. Kommunen kan ikke bruke mer penger enn den har. Da trengs tydelige politiske mål, dyktige ledere som har fullmakter til å nå målene og ansatte som har kunnskap, tillit og handlingsrom.

Vi skal
• bringe Hamars økonomi under kontroll igjen
• la være å øke eiendomsskatten. Den har nådd taket, og vil bare bli justert for generell prisstigning
• ha bedre styring, klarere mål og mindre «papirflytting» i kommunen
• gjeninnføre økonomiutvalg som et ledd i å få tilbake den økonomiske styringen

Det mangfoldige Hamar
Det er ikke bare naturen som er mangfoldig i Hamar, også kulturelt har Hamar blitt mer spennende, variert og opplevelsesrik. Den største delen av befolkningsveksten til Hamar har skjedd gjennom tilflytting fra utlandet, fra mange ulike land og verdensdeler. Dette er en utfordring, men først og fremst en berikelse for Hamar og regionen.

BBL vil lede an i arbeidet for å få et reelt likestilt Hamar, hvor kjønn, religion, funksjonsevne og etnisk bakgrunn ikke skal være avgjørende for hvordan det går deg i livet. Vi vil sørge for at kommunen arbeider aktivt for inkludering og mangfold.

Arbeid og språk er den viktigste forutsetningen for å bli integrert i et samfunn. BBL vil stille krav om oppmøte til språkopplæring og aktiviteter.

Bolig- og levekår
Hamars attraktivitet merkes på raskt stigende boligpriser. Det er bra for dem som har bolig, men negativt for de som står utenfor boligmarkedet og sliter med dårlig økonomi.

Den viktigste faktoren for å holde prisstigningen lav, er at det bygges mer. Noen er avhengig av kommunens velferdstilbud for å kunne bo, enten i kommunale boliger eller ved å motta bostøtte. Utviklingen i boligmarkedet kan produsere flere fattige og dermed større sosiale forskjeller. Resultatet er sosial ekskludering. Særlig rammer dette barnefamilier og innvandrere.

Vi skal
• prioritere hensyn til unge førstegangsetablerere
• arbeide for bygging og etablering av flere utleieboliger i regi av boligbyggelag og private aktører, gjennom samarbeid med Husbanken
• tilrettelegge for varierte boligtyper og flere «fra leie til eie»-prosjekter
Kommunen må stimulere bofellesskap for eldre. Disse kan bygges av private, som borettslag eller gjennom et direkte samarbeid med kommunen.