Helse

Christel Meyer

Helse og omsorg, fremtidsrettede løsninger
Hovedmålsettingen med kommunens helse- og omsorgstilbud skal være å hjelpe folk til å kunne greie seg på egen hånd. Mennesker med behov for pleie og omsorg skal kunne bo hjemme, så lenge de har størst utbytte av det. Deretter skal kommunen tilby bolig eller institusjonsplass. Sykehjem er bra, men hjemme best, det viser alle undersøkelser.

Vi skal
• la mennesker med behov for pleie og omsorg få bo hjemme lengst mulig, og stimulere til fleksible bokollektiver/fellesskap for eldre

Om ti år får vi langt flere eldre, og relativt færre yrkesaktive i Norge. Vi kan derfor ikke ha antall sykehjemsplasser som eneste mål for hvor godt vi tar vare på våre eldre. Vi må legge til rette for en friskest mulig befolkning og se alle våre innbyggere som en ressurs, også eldre.

Vi skal
• styrke folkehelsearbeidet, fysioterapi og helsesøsterdekningen i Hamar. Behovet for institusjonsplass henger nøye sammen med hverdagsrehabilitering og fysisk form
• arbeide for at kommunen blir ledende på velferdsteknologi
• legge vekt på forebyggende helsetiltak og satse på å øke befolkningens kunnskap om og mulighet for å ivareta egen helse
• utnytte frivilligheten. Vi vil gi støtte til frivillige organisasjoner som ønsker å starte opp ordninger som kan gi praktisk hjelp til eldre
• legge til rette for at pårørende settes i stand til å ta seg av sine nærmeste

Vi blir flere eldre
Etter 2020 kommer eldrebølgen for fullt til Hamar. Det må planlegges et helt nytt sykehjems/omsorgsenter med stor fleksibilitet i tilbud og utviklingsmuligheter. Kommunen må støtte prosjekter som bofellesskap, eldreboliger og andre løsninger som innbyggere ønsker å gå sammen om. Samarbeid med frivilligheten gir mange muligheter, men det faglige ansvaret må ligge i kommunen.

Vi skal
• møte Hamars eldrebølge ved å starte planleggingen av et nytt og nyskapende sykehjem/helsehus.

Bygg sykehus i Hamar
På femtende året diskuteres nå sykehusstrukturen i Innlandet. Problemstillingen er akkurat den samme som forfemten år siden; hvor mange sykehus skal vi ha i Innlandet.

Ideelt sett er ett stort sykehus det beste for Innlandet, men mens Innlandet bare snakker, tar Oslo over pasientene.
Hamar-regionen har den største befolkningskonsentrasjonen i Innlandet med 90 000 innbyggere. Hamar er også det mest sentrale knutepunktet og det stedet som enklest rekrutterer fagkompetanse. BBLs krav er at erstatningssykehus for Hamar sykehus bygges i eller tett inntil Hamar.

Vi skal
• sikre fortsatt sykehusdekning i Hamar. Vi vil ha et nytt sykehus

Psykisk helse
Psykiske lidelser koster samfunnet mellom 60 og 70 milliarder kroner årlig bare i Norge, og stadig flere unge mennesker blir uføre på grunn av psykiske lidelser. Dette er en av de største samfunnsutfordringene, også i Hamar.

BBL erkjenner at god psykisk helse ikke skapes i helsevesenet, men i familien, på skole og i barnehagen, blant venner, på arbeidsplassen, gjennom kultur- og idrettsopplevelser. Derfor er forebygging av psykiske lidelser,spesielt blant barn og unge, en av de viktigste oppgavene vi som samfunn, og vi som kommune har.

BBL vil at Hamar skal være en kommune der alle innbyggere skal kunne virkeliggjøre sitt eget potensial, mestre normale utfordringer i livet, arbeide produktivt og fruktbart og bidra til samfunnet rundt seg.

Vi skal
• etablere psykisk helsetjeneste for barn og unge med psykiske helseproblemer, der det er mulig å få rask hjelp og som prioriterer ut fra faktisk belastning og behov og ikke antatt alvorlighetsgrad.

BBL tar vår tids raskest voksende folkehelseproblem på alvor. Vi skal sørge for at innbyggerne i Hamar får det de trenger for å leve gode, fullverdige liv uten å måtte vente så lenge på hjelp at livet settes på vent. Vi vet at friske og fornøyde mennesker bidrar til samfunnet rundt seg.

Flere av Hamars innbyggere ønsker livssynsnøytrale seremonirom. BBL tar dette ønsket på alvor.

Vi skal
• prioritere helsefremmende tiltak som kommer hele befolkningen til gode
• sørge for at de som trenger det blir henvist til spesialisthelsetjenesten uten opphold, og at de som må vente får et tilstrekkelig tilbud fra kommunen i ventetiden
• øke det holdningsskapende arbeidet mot bruk av narkotika