Frivillighet kultur og Idrett

TorIngeWeb

Frivilligheten er den viktigste bidragsyter til en meningsfylt fritid for folk, og idretten den største fritidsaktiviteten.

For BBL er det viktig at gode lokalmiljøer i Hamar består og styrkes. Vi har behov for en revitalisering av frivilligheten i nærmiljøene for å bidra til gode oppvekstvilkår og et sterkt lokaldemokrati.

Vi skal
• arrangere faste kontaktmøter mellom kommunen og frivilligheten
• videreutvikle Frivillighetsdagen

Idrett og folkehelse
Hamar er en kommune med stolte idrettstradisjoner og mange aktive lag og utøvere. Idrett er glede og god folkehelse. Hamar har mange muligheter for den som ønsker å være aktiv med flere haller, lysløyper, skianlegg og tilgang til fri natur. BBL vil legge tilrette at flere skal bruke disse mulighetene.

Idretten samler mange, men kommunens støtte til lagene som har egne anlegg er mye lavere enn til dem som driver på kommunale. Dette må utjevnes. Kommunen må bygge en idrettsmodell som belønner dem som har orden på økonomien, ikke motsatt.

Hamars omgivelser innbyr til lek, idrett og fritid som krever minimum av tilrettelegging. Med enkle nærmiljøanlegg, sikre turstier og skiløyper kan den fysiske aktiviteten blant befolkningen økes betraktelig med svært lave investeringer.

Vi skal
• opparbeide trygge turstier og skiløyper der folk bor, dette er den rimeligste og enkleste måten å få folk i form.

Toppidrett gir underholdning og gode fellesskapsopplevelser for innbyggerne i regionen. Det er viktig at toppidretten fremstår som en positiv merkevare, også innenfor organisasjon og økonomi. Snuoperasjonen i Storhamar hockey viser hvor viktig ledelseskultur er for utvikling av toppidretten, og hvor avgjørende lokal talentutvikling er for publikumsoppslutning, omdømme og bærekraft.

Vi skal
• likebehandle støtte til idrettslag, enten de driver på kommunale eller egne anlegg
• bidra til felles kompetansebygging for økonomiansvarlige i idrettslagene
• etablere en årlig pris for idrettslag, foreninger eller andre tiltak som lykkes i å rekruttere nye grupper inn i virksomheten
• videreutvikle Ankerskogen som senter for folkehelse og uorganisert idrett

Kulturopplevelser
Hamar har fått et av landets mest brukte kulturhus, et kraftsenter for både det lokale og regionale kulturlivet, og for det kulturbaserte næringslivet.vikles sammen med Kulturhuset, og tilbyr et bredere spekter av ulike typer kulturundervisning innenfor musikk, dans, drama, kunst, håndverk og mat.

Vi skal
• videreutvikle Kulturhuset til et kraftsenter for både det lokale og regionale kulturlivet og for kulturbasert næringsliv som et moderne «Folkets Hus»!
• at den kommunale kulturskolen må videreutvikles sammen med Kulturhuset, og tilby et bredere spekter av ulike typer kulturundervisning innenfor musikk, dans, drama, kunst, håndverk og mat.

Biblioteket er blitt et viktig møtested for alle, og skal for sterkes som et sted for opplevelser

Byen har på noen år blitt en unik festivalby, men kommunen mangler strategi for å synes på det nasjonale festivalkartet.

Vi skal
• jobbe for at Hamar innen 2020 skal være en av landets fem beste kulturkommuner og ha en festival som markerer seg nasjonalt
• opprettholde og etablere nye kulturelle møteplasseri alle deler av kommunen og støtte opp om lokale krefter
• pusse opp Rolf Jacobsens hus i Skappelsgate