Næringsliv og byutvikling

Paal2WEB

Hamar har alle muligheter, utnytt dem!
Hamar har blitt en flott kommune, og det må utnyttes. De fleste har vel hørt noen si, eller har hørt seg selv si: – Så fint det har blitt på Hamar! Og det er riktig. Hamar har blitt en annen by.

Toget går ikke, det kommer!
BBL mener dobbeltspor til Hamar er det viktigste for byen siden jernbanen kom i 1880. Vi vil sikre at jernbanedebatten blir åpen, inkluderende, nyansert og skape en best mulig felles virkelighetsforståelse i befolkningen. Hamar kommune må være tydelige i kravene til hvordan jernbanen skal inngå i byutviklingen. Det er ikke Jernbaneverket som skal sette premissene for utviklingen av Hamar, det skal Hamars innbyggere selv gjøre. Ideelt sett er Hamar best tjent med en stasjon i sentrum, og en jernbane som ikke går i strandsonen. Alle de foreslåtte traseene gjennom Hamar har åpenbare ulemper, fordeler og utfordringer.

Hamar Vest (H1), Hamar Midt (H2) og Hamar Øst (H5) må utredes av Jernbaneverket, slik at Hamars befolkning kan forholde seg til forpliktende og detaljerte planer. Valg av trasé må skje på bakgrunn av innsikt, kunnskap og er samfunnsregnskap som viser hvilken løsning Hamar er best tjent med. BBL vil derfor avvente trasevalget til tilstrekkelig beslutningsgrunnlag er lagt på bordet. Når endelig trasé er valgt, må Jernbaneverket forplikte seg til å ferdigstille løsningen med avbøtende tiltak.

BBL vil uansett trasé ha en jernbane hvor det ikke parkeres godstog og hvor det er to spor inn og ut. Elektrifisering av Rørosbanen bør være en del av oppgraderingen.

Vi skal
• tilrettelegge for utbygging rundt fremtidig stasjonsområde. Tospors jernbane vil gjøre Hamar til et mer attraktivt sted for næringsvirksomhet
• bidra til en kunnskapsbasert reguleringsplan for ny jernbanetrasé gjennom Hamar

Sentrum og sentrumsutvikling
Sentrums funksjon og betydning for byene har endret seg. Hamar kommune har gjort et kjempeløft for sentrum med bl.a. nytt torg og kulturhus. Dette har gitt økt tilstrømming og bruk av sentrum.

Vi skal
• fortsette byutviklingen, først mellom Østre Torg, CC og langs “8-meteren”
For å fylle sentrum med mer liv hele døgnet, er det viktigste å bygge flere boliger der, også boliger som er attraktive for barnefamilier. Sentrum må bli stedet for lettere faghandel, forretninger med særpreg og restaurant/kafeteriaer.

Kommunens viktigste rolle i sentrum er å være planlegger, tilrettelegger og «vaktmester». Kommunen eier det meste av Hamars strandsone. «8-meter’n» er det området det er viktigst å ta tak i nå.

Vi skal
• gjøre «8-meter’n» til en del av strandpromenaden
Gårdeierne styrer hva som bygges og hva forretningslokaler leies ut til. BBL vil sørge for at kommunen bidrar som planmyndighet med hjelp til prosjektutvikling og sørger for at byen er innbydende, ren og pyntet.

Vi skal
• utvikle handleopplevelsen i sentrum sammen med gårdeiere og butikkdrivere

Næringsliv og høyere utdanning
Den viktigste drivkraften for næringsutvikling er befolkningsøkning. Deretter er tilgang på kompetanse og utvikling av næringsklynger det mest avgjørende.
Sysselsettingsutviklingen i Hamar er den desidert viktigste faktoren for utviklingen i hele Hamar-regionen. Framtidens arbeidsplassutvikling vil først og fremst skje i byer og være basert på høyt utdannet arbeidskraft. Daglig pendler mange tusen inn til Hamar for å arbeide, og dette vil øke.

Det må etableres utdanning som tar utgangspunkt i hva slags næringsliv vi har her. Hamar må også forsterke miljøene rundt bioteknologi og spill, og utvikle det beste miljøet for lærerutdanning i landet.

Vi skal
• arbeide for utdanningstilbud som imøtekommer næringslivets behov, f.eks. administrasjon, økonomi og ledelse
• øke inntaket av lære- og praksisplasser i kommunen og oppfordre næringslivet til det samme

Hamar må spille på lag med næringslivet
Kommunen må samhandle bedre med næringsaktørene i byen. Særlig gjelder dette plansaker, hvor kommunen må være mer forutsigbar, raskere i handling og aktivt understøtte prosjekter. Kommunen må møte nyetablerere og eksisterende næringsliv med positivitet og handlekraft, ikke problemfokusering og langdryge avklaringer.

Vi skal
• bidra til etablering av flere næringsklynger, og at disse næringene samhandler med Høgskolen i Hedmark
• støtte opp om veksten rundt kulturbasert næringsutvikling med en tydelig satsing på kommunens kulturliv
• bidra til å samordne og om nødvendig slå sammen Hamarregionen utvikling og Vikinglaugets profileringsarbeid