Barn og unge

Gøril
BBL vil fortsette fornyelsen av Hamar-skolen og prioritere barn og unge først.
Barn og unge

Barn og ungdom er den aller viktigste gruppen å satse på i et samfunn. Denne prioriteringen forebygger sosiale problemer og bygger framtidig kompetanse og kunnskap i befolkningen. En god oppvekst er den viktigste årsaken til at ungdommen flytter tilbake etter endt utdanning.

Vi skal

• senke den økonomiske terskelen for at barn og unge fra familier med lav inntekt skal kunne delta på fritids aktiviteter
• prioritere tilbudet til barn og unge og slik sikre oss framtidig arbeidskraft og skatteinntekter

Voksentetthet i skoler og barnehager er viktig for oss. BBL vil ha mer mangfold blant lærerne, slik at barn får flere rolle modeller. Vi vil bli den skolen i Hedmark som har likest fordeling av kvinnelige og mannlige ansatte.

Hamarkommune fikk skoleeierprisen i fjor. BBL mener skole og samfunnsliv må henge bedre sammen, slik at elevene opplever at det de gjør på skolen samsvarer med samfunnet de skal arbeide i. Utdanning skal oppleves meningsfullt.

Vi skal

• bli topp 10 i landet på skoler og barnehager
• beholde målsettingen om ca 15 elever pr kontaktlærer
• opprettholde dagens skolestruktur i Hamar
• starte allerede i barnehage og barneskole med tiltak som skal redusere frafallet i videregående
• styrke etter- og videreutdanning for lærere. Det er den viktigste faktoren for kvalitet i skolen
• ha mer mangfold blant ansatte i barnehager og skole, slik at barn får flere rollemodeller

På parti med ungdommen

Det skal være bra å være ung på Hamar. Hvis ikke ungdommen opplever byen som utfordrende, innholdsrik og inkluderende vil de ikke bli boende og heller ikke flytte tilbake når de er i etableringsfasen eller senere.

Vi skal

• sørge for at barn og ungdom opplever å være verdifulle, har tilhørighet og trygghet og mestrer livet
• ha løpende antimobbeprogram i Hamarskolen

Hamar har gode skoler og et bra fritidstilbud til de som er interessert i idrett og kultur. Kommunen har også gode fritids klubber. Men Hamar mangler likevel møteplasser,særlig gjelder det for sentrum. Nedleggelsen av fritidsklubben på Sea Side medførte at mange ungdommer mistet møtestedet sitt.

Vi skal

• opprette en fritidsklubb/møteplass i sentrum
• bygge ut innsatsen på forebyggende aktivitet i skole og gi ungdom mulighet for fysisk aktivitet uten at formålet er aktiv idrettsdeltakelse.

Aldri har presset på ungdommen vært større for å være «vellykket». Dette skaper dårligere selvbilde, mer mistrivsel og flere psykiske problemer. Den viktigste måten å gjøre noe med dette er flere mestringsarenaer og økt forbyggende innsats fra helsetjenesten.

Vi skal

• forbedre tilgjengeligheten på helsestasjonen for ungdom og etablere en ny ungdomskontakt i Hamar
• gi tolv billetter pr år til idretts- og kulturarrangementer til barn og ungdom fra familier med dårlig økonomi
• gi aktivitetstilbud til ungdom som mottar sosialhjelp og redusere antall unge sosialhjelpsmottakere
• sørge for høy kvalitet i alle Hamars barnehager, for å forebygge psykososiale problemer
• styrke skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom