Miljø

Inga Borud
Vi vil skape det grønne Hamar!

Hamar er en tett befolket kommune og har alle muligheter til å bli en foregangskommune for bærekraftige transportløsninger, boformer og energibruk. Det arbeidet vil BBL ta fatt på.

Kollektivtrafikk, gang og sykkel vil bli viktigere transportformer og redusere både forurensing og energibruk. Flere vil bo i sentrum og dermed tettere. Jordene rundt Hamar er blant den beste matjorda i landet og må tas vare på, både av hensyn til landskapet og matproduksjonen. Verdens behov for matproduserende arealer vil være økende, og vi kan ikke regne med å få vår matforsyning via import i fremtiden.

Vi skal

• bidra til utvikling av gode miljøvennlige boområder
• ha mer kortreist mat og bedre utnyttelse av ressursene våre
• pumpe nytt liv i sykkelprosjektet i Hamar, og få fleretil å sykle på jobb og til fritidsaktiviteter
• bygge ut gang- og sykkelvegnettet langs fylkesvegene
• legge til rette for at alle aldersgrupper kan bruke nærområdene for rekreasjon og trivsel

Hamar sentrum og Vang

Sentrum er hjertet i en by. Fungerer ikke sentrum, fungerer ikke byen heller. Sentrum er stedet hvor alle møtes og hvor de fleste arbeidsplasser er. Vi vil skape en bybevissthet hos Hamars innbyggere.

Vi skal

• være pådrivere for gårdeiere som ønsker å skape fleksible boliger i sentrum, også for barnefamilier Likefullt: Hamar er mer enn en by. Mangfoldet er Hamars viktigste fortrinn, og Vangsbygda løfter kvaliteten ved Hamar. Hamar er by og land, villa og blokk, asfalt og landbruk, bading i Mjøsa og skitur i Vangsåsen.

For å bevare mangfoldet må kommunen også satse ressurser utenfor sentrum, legge til rette for at alle deler av kommunen kan utvikle seg. Og likebehandle innbyggere og frivillighet uavhengig av postadresse. Det unike med Hamar er korte avstander. Snart reiser vi til Oslo på under en time og til London på tre.

Vi skal

• videreutvikle Hamars kulturlandskap, med spennende attraksjoner og lokale møteplasser, slik som f.eks. Høyvang og ungdomsklubben på Storhamar
• legge til rette for handels- og servicetilbud i bomiljøenes nærområder
• likebehandle idretts- og kulturliv uavhengig av om det drives i Vang eller Hamar
• bygge ut vann, kloakk og bredbånd i regionen. Der det allerede går vann og kloakk, må det bli lettere å få byggetillatelser